Wednesday, April 24, 2024

Daily Archives: 07/02/2024

Voti perpetui, diaconato e ordinazioni sacerdotali a Ouagadougou, Burkina Faso

I Fratelli Basile Wendkouni SAWADOGO, Relwendé Jérôme PASSOULE, Komlan Badéra Walter MAGNISETING e Pierre KIEMA sono stati accolti venerdì 19 gennaio 2024...